About Us

Liu, Chuang (Director) Shi, Ruixiang Ma, Junhua Zhang, Yinghua Shen, Yan Wang, Zhengxing

Address: No. 11A, Datun Road, Chaoyang District, Beijing 100101, China

Submission E-mail: geodb@igsnrr.ac.cn

Subscription E-mail:geodbserv@igsnrr.ac.cn

Telephone: 86-10-64889805

URL: http://www.geodoi.ac.cn

Co-Sponsors
Superintend