• Vol.
 • Area
Data List
 • Dataset Title: Aksu River Basin and River System
  DOI: 10.3974/geodb.2021.09.01.V1
  Published: Sep. 2021
  Author(s): GUI Dongwei ,WANG Guangyan ,LI Bofei ,ZHANG Siyuan ,LIU Yi ,LIU Chuang
  Key Words: Aksu River,Taxkan River,Tarim River,Basin,River System,Xinjiang Uygur Autonomous Region,data encyclopedia
 • Dataset Title: Kashgar Oasis
  DOI: 10.3974/geodb.2021.09.02.V1
  Published: Sep. 2021
  Author(s): GUI Dongwei ,WANG Guangyan ,LI Bofei ,ZHANG Siyuan ,LIU Yi ,LIU Chuang
  Key Words: Kashgar,Oasis,Xinjiang Uygur Autonomous Region,Data Encyclopedia
 • Dataset Title: Time Series Land Use/Cover Change Dataset in Jingchuan Basin (1976-2015)
  DOI: 10.3974/geodb.2021.09.03.V1
  Published: Sep. 2021
  Author(s): WANG Rong ,WANG Yaqin* ,HU Liangbai1
  Key Words: JingchuanBasin,Land use/cover,1976-2015
 • Dataset Title: Named Entity Recognition Dataset for Four Regional Geological Survey Reports by Data Mining Methodology
  DOI: 10.3974/geodb.2021.09.04.V1
  Published: Sep. 2021
  Author(s): MA Kai ,TIAN Miao ,TAN Yongjian ,WANG Shu ,XIE Zhong ,QIU Qinjun*
  Key Words: Regional geological survey report,named entity identification,consistency check,testing,evaluation
 • Dataset Title: Dataset of Temporal-Spatial Distribution of Lakes in the Eight Deserts of China (2000-2019)
  DOI: 10.3974/geodb.2021.09.05.V1
  Published: Sep. 2021
  Author(s): FENG Qiyu ,LIU Kai* ,FAN Chenyu ,SONG Chunqiao
  Key Words: Chinese deserts,lakes,temporal and spatial distribution,area changes,2000-2019
 • Dataset Title: Dataset of Geographical Names of Islands from Six Maps Covering South China Sea Published from 1940s to 1950s
  DOI: 10.3974/geodb.2021.09.06.V1
  Published: Sep. 2021
  Author(s): LI Jingmin ,ZHANG Wenzhi ,LIU Shihua ,LUO Yao
  Key Words: name of island,South China Sea,island reef annotation
 • Dataset Title: Aksu Oasis
  DOI: 10.3974/geodb.2021.09.07.V1
  Published: Sep. 2021
  Author(s): GUI Dongwei ,LI Bofei ,ZHANG Siyuan ,LIU Yi ,LIU Chuang
  Key Words: Aksu,Oasis,Xinjiang Uygur Autonomous Region,data encyclopedia
 • Dataset Title: Boster Oasis
  DOI: 10.3974/geodb.2021.09.08.V1
  Published: Sep. 2021
  Author(s): GUI Dongwei ,WANG Guangyan ,LI Bofei ,ZHANG Siyuan ,LIU Yi ,LIU Chuang
  Key Words: Bosten lake,Oasis,Xinjiang Uygur Autonomous Region,data encyclopedia
 • Dataset Title: Monitoring Vegetation Dataset from 31 Sample Sites in Qinghai Lake Basin (2018)
  DOI: 10.3974/geodb.2021.09.09.V1
  Published: Sep. 2021
  Author(s): CHEN Zhirong ,HOU Yuansheng ,CHEN Kelong* ,MA Yuanxi ,WANG Xinye
  Key Words: Qinghai Lake Basin,Qinghai-Tibet Plateau,monitoringvegetation,2018
 • Dataset Title: Yarkant Oasis
  DOI: 10.3974/geodb.2021.09.10.V1
  Published: Sep. 2021
  Author(s): GUI Dongwei ,LI Bofei ,ZHANG Siyuan ,LIU Yi ,LIU Chuang
  Key Words: Yarkant River,Oasis,Xinjiang Uygur Autonomous Region,data encyclopedia
Co-Sponsors
Superintend