• Vol.
 • Area
Data List
 • Dataset Title: Dataset of Post Stamps on Rocket and Satellite (1957-1959)
  DOI: 10.3974/geodb.2014.01.05.V1
  Published: Jun. 2014
  Author(s): LIU Chuang
  Key Words: rocket,satellites,post stamps,dataset,IGY,1957-1959,Acta Geographica Sinica
 • Dataset Title: Global Land Surface Water Dataset at 30m Resolution (2010)
  DOI: 10.3974/geodb.2014.02.01.V1
  Published: December 2014
  Author(s): CHEN Jun ,LIAO Anping ,CHEN Lijun ,ZHANG Hongwei ,HE Chaoying ,PENG Shu ,WU Hao ,ZHANG Weiwei ,LI Ran ,ZHENG Xinyan ,MEI Yang ,LU Miao ,LU Nan ,LIU Jiyu ,KANG Rui ,XING Huaqiao ,ZHU Wu ,LIU Lifen ,HAN Gang ,WANG Jing ,YANG Ailing ,SUN Limei ,SONG Hao ,CHEN Weiping ,ZHOU Xiaomin ,XIA Lu ,JIANG Hongbing ,HUO Jian ,ZHANG Yan ,LIU Wudi ,LI Yuxian ,ZHAI Liang ,SANG Huiyong
  Key Words: Land Surface water,30m resolution,global land cover,remote sensing mapping,data tiles,GEOARC
 • Dataset Title: Global Artificial Land Surface Dataset at 30 m Resolution (2010)
  DOI: 10.3974/geodb.2014.02.02.V1
  Published: December 2014
  Author(s): CHEN Jun ,LIAO Anping ,CHEN Lijun ,ZHANG Hongwei ,HE Chaoying ,PENG Shu ,WU Hao ,ZHANG Weiwei ,LI Ran ,ZHENG Xinyan ,MEI Yang ,LU Miao ,LU Nan ,LIU Jiyu ,KANG Rui ,XING Huaqiao ,ZHU Wu ,LIU Lifen ,HAN Gang ,WANG Jing ,YANG Ailing ,SUN Limei ,SONG Hao ,CHEN Weiping ,ZHOU Xiaomin ,XIA Lu ,JIANG Hongbing ,HUO Jian ,ZHANG Yan ,LIU Wudi ,LI Yuxian ,ZHAI Liang ,SANG Huiyong
  Key Words: Global land cover,artificial land surface,30m resolution,POK method,remote sensing,2010,GEOARC
 • Dataset Title: Monthly Datasets of Global Marine NPP at 9 km Based on MODIS and ABPM Model (2003-2012)
  DOI: 10.3974/geodb.2014.02.03.V1
  Published: December 2014
  Author(s): TAO Zui ,ZHOU Xiang ,MA Sheng
  Key Words: Global,ocean,primary productivity,remote sensing monitoring,monthly data,2003-2012
 • Dataset Title: Paleoenvironment Dataset from the ARC3-P23 Sample in Chukchi Oceanic Plateau of Western Arctic
  DOI: 10.3974/geodb.2014.02.13.V1
  Published: December 2014
  Author(s): ZHANG Taoliang ,WANG Rujian ,XIAO Wenshen ,SUN Yechen
  Key Words: Chukchi Plateau,MIS 3,IRD events,oxygen and carbon isotope,water mass changes
 • Dataset Title: Post Stamp Collection for Remembering Norwegian Polar Experts: Nansen, Sverdrup and Amundsen
  DOI: 10.3974/geodb.2014.02.16.V1
  Published: December 2014
  Author(s): LIU Chuang
  Key Words: polar expert,Norway,Nansen,Amundsen,Sverdrup,Fram,stamp
 • Dataset Title: Coastline Data of Sri Lanka
  DOI: 10.3974/geodb.2015.02.06.V1
  Published: Dec. 2015
  Author(s): LIU Chuang ,SHI Ruixiang ,ZHU Yunqiang
  Key Words: Sri Lanka,Coast Lines,Islands,geography of the world,Data encyclopedia
 • Dataset Title: The Wetland Cover Datasets on the Large Wetlands of International Importance in 2001 and 2013 by Remote Sensing Data Integration
  DOI: 10.3974/geodb.2015.02.09.V1
  Published: Dec. 2015
  Author(s): ZHANG Haiying ,NIU Zhenguo ,GONG Ning ,XING Liwei ,XU Panpan ,CHEN Yanfen ,HU Shengjie
  Key Words: RAMSAR Site,Boundary,Wetland Cover,Remote Sensing,2001,2013,GEOARC
 • Dataset Title: Boundary Data of Aland Islands
  DOI: 10.3974/geodb.2015.02.11.V1
  Published: Dec. 2015
  Author(s): LIU Chuang ,SHI Ruixiang ,ZHU Yunqiang
  Key Words: Aland Islands,Finland,geography of the world,data encyclopedia
 • Dataset Title: Coastline Data of Nauru
  DOI: 10.3974/geodb.2015.02.12.V1
  Published: Dec. 2015
  Author(s): LIU Chuang ,SHI Ruixiang ,ZHU Yunqiang
  Key Words: Nauru,coastline,island,geography of the world,data encyclopedia
Total 35 pages,1 of 10
Co-Sponsors
Superintend